Wettelijke informatie in het kader van de dienstenwet:

  1. Het kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Annelies Delesie. Zij oefent het beroep van advocaat uit in persoonlijke naam.

Haar kantoor is gevestigd in de Beukenlaan 111 te 8710 OOIGEM en heeft als ondernemingsnummer 0838.696.246. U kunt het kantoor telefonisch bereiken op het nummer 0494/27.44.30 en per e-mail via: info@advocaatdelesie.be

  • Dienstverlening

U kunt bij Advocatenkantoor Annelies Delesie terecht voor onder meer volgende diensten:  juridisch advies, opmaak van contracten, bijstand bij onderhandelingen, verdediging van uw belangen in het kader van diverse geschillen en procedures.

  • Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Advocaten van de Balie Kortrijk bij AMLIN EUROPE nv, met maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009, Bijkantoor België – RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745, onder polis nummer LXX034899.

  • Tarieven

Het kantoor maakt algemeen een onderscheid tussen (1) erelonen voor juridische prestaties, (2) administratieve kosten en (3) gerechtskosten.

(1)    Het ereloon: Het ereloon betreft de vergoeding van de door de advocaat geleverde diensten. Het ereloon wordt – tenzij anders overeengekomen – aangerekend in functie van de effectief gepresteerde uren en bedraagt standaard 100 EUR per uur (excl. BTW). Het uurtarief kan echter variëren, rekening houdend met de aard van de zaak, de vereiste expertise en de spoedeisendheid. Dit wordt op voorhand besproken.

(2)    Administratieve kosten: De administratieve kosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de aan de cliënt geleverde dienstverlening. Voor deze kosten wordt een forfait gerekend van 15% op het ereloon. Verplaatsingskosten worden apart gerekend aan 0,50 EUR per kilometer (excl. BTW).

(3)    De gerechtskosten: De gerechtskosten zijn de kosten die de advocaat in het kader van een procedure heeft moeten betalen aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en/of openbare instanties. Deze kosten worden steeds doorgerekend aan de effectieve kostprijs.

Sedert 1 januari 2014 dient op de erelonen en kosten 21 % btw te worden aangerekend.

Op regelmatige basis worden provisies opgevraagd. Bij het afsluiten van een dossier wordt de eindafrekening opgemaakt. Het kantoor maakt toepassing van de elektronische facturatie.

  •  Klachten, beroepsregels en geschillenbeslechting

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u Advocatenkantoor Annelies Delesie bereiken als volgt:

Als advocaat verbonden aan de balie van Kortrijk is Mr. Annelies Delesie onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie van West-Vlaanderen die geraadpleegd kunnen worden op www.baliewestvlaanderen.be .

Mr. Annelies Delesie maakt, in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van enige multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Elke overeenkomst die wordt afgesloten met Mr. Annelies Delesie is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen zijn enkel het Vredegerecht te Waregem of de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.

Mr. Annelies Delesie is niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Ingeval van betwisting van de ereloonstaten bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage via de balie van West-Vlaanderen. Meer informatie is terug te vinden op de website www.baliewestvlaanderen.be .