1.

Mr. Annelies Delesie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, alsook voor de gegevensbescherming.

De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Belgische wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van toepassing is. 

Contactgegevens:

Mr. Annelies Delesie

Beukenlaan 111 | 8710 Ooigem

T: 0494 27 44 30

E: info@advocaatdelesie.be 

Ondernemingsnummer: 0838.696.246

2.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en nemen dan ook de gepaste maatregelen om het misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van huidige privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van uw gegevens.

Mocht u van mening zijn dat uw gegevens niet goed beveiligd worden of aanwijzingen hebben van misbruik, kan u contact opnemen via info@advocaatdelesie.be

3.

Wij verwerken uw persoonsgegevens, die hierna worden opgesomd, conform onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en -plaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer(s), gegevens over uw activiteiten op onze website

Tevens worden overige persoonsgegevens die u ons zelf willens en wetens verstrekt (per e-mail, post, telefonisch…), verwerkt.

Daarnaast dienen wij uiteraard soms bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens te verwerken, in het kader van onze beroepswerkzaamheden, waaronder strafrechtelijk verleden (feiten, veroordelingen…), gegevens van personen jonger dan 16 jaar, persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

Indien u meent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@advocaatdelesie.be.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • ter behartiging van uw belangen;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons kantoor of van derden;
 • het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan ons kantoor is opgedragen;
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
 • u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten aan u te leveren.

4.

Het kantoor gebruikt navolgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office365;
 • Acronis;
 • Kleos.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Voor Microsoft Office 365 bevinden de servers (hostingproviders) zich in Oostenrijk, Finland, Ierland en Nederland. Ook Microsoft is ISO 27001 compliant (https://products.office.com/nl-be/business/office-365-trust-center-compliance-certifications).

Het kantoor heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (Kleos) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001).

Het kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5.

De door het kantoor ontvangen persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de bovengenoemde doeleinden. Bovendien worden de verwerkte persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel of niet langer dan op grond van de wet wordt voorgeschreven.

De verwerking van persoonsgegevens zal zich beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. De advocaten die zijn verbonden aan het kantoor zijn gebonden door het beroepsgeheim, waar ook de voernoemde persoonsgegevens onder vallen. 

Het kantoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het kantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6.

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor en haar advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advocaatdelesie.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Het kantoor verbindt zich ertoe uw verzoek uiterlijk binnen de dertig dagen te behandelen. 

Het kantoor zal niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging, indien onze wettelijke verplichtingen dit niet toelaten of omwille van redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

7.

U heeft steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, waarvan u de gegevens onderstaand aantreft:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be